Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://markobielawy.pl

2. Administratorem danych osobowych jest Piotr Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą VMP Group sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Zawiła 65E, 30 – 390 Kraków, numer NIP: 676-258-02-46, REGON: 385983116.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe pozyskiwane poprzez stronę Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie ze strony Sklepu internetowego obywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet.

§ 2 Zasady przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych przetwarza dane do następujących celów:

a) składania zamówień w celu wykonania umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) rejestracja Konta w Sklepie internetowym oraz zarządzanie Kontem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) realizacji prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

e) realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

f) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) zapewnienie kontaktu z Administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych to: imię, nazwisko, adres dostawy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz numer NIP.

3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach:

a) zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, rejestracja Konta). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym,

b) z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

a) firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,

b) operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

c) podmiotom świadczącym usługi księgowe,

d) podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania do prowadzenia Sklepu internetowego oraz hostingu.

5. Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane są przetwarzane przez administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż dotyczące jej przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt z Administratorem danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E, 30 – 390 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@markobielawy.pl

7. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane. Dla przetwarzanych danych okres ten przedstawia się następująco:

a) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata,

b) w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, Administrator danych przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

c) dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

§ 3 Pliki Cookies

1. Sklep internetowy wykorzystuje mechanizm działania plików cookies. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie, tablecie) podczas przeglądania stron Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze stroną Sklepu z urządzenia (np. komputera, telefonu, tabletu), na którym zostały zapisane. Pliki te mają na celu zapewnić prawidłowe działanie Sklepu internetowego.

2. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do:

a) Cookies sesyjne – po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera, zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm działania plików sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkownika,

b) Google Analytics – narzędzie analityczne Google,

c) Wtyczki społecznościowe w szczególności serwis Facebook.

3. Poniżej przedstawiamy pliki cookies zamieszczane przez stronę Sklepu internetowego oraz ich zastosowanie:

Nazwa Cookies

Zastosowanie pliku cookies

Czas ważności pliku cookies

PHPSESSID

Ten własny plik cookie służy do przechowywania informacji o wizytach w Sklepie oraz umożliwia korzystanie z najważniejszych funkcji Sklepu internetowego. Plik ten nie zawiera żadnych informacji osobowych, a jego ważność wygasa wraz z końcem wizyty użytkownika na Sklepie. Po zamknięciu przeglądarki internetowej plik jest usuwany.

Koniec sesji

4. W ramach Sklepu internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych, co powoduje, iż w urządzeniu Użytkownika mogą być umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności takich jak Facebook. Poniżej szczegóły:

a) Facebook Cookies – używamy przycisku Facebook Like, aby zintegrować nasz Sklep internetowy z naszą stroną na Facebook’u. Powoduje to, że niektóre pliki cookie zostaną utworzone przez Facebook, które wykrywają liczbę „lubię” i czy jesteś zalogowany na Facebook, czy nie. Prosimy o zapoznanie z Polityką prywatności Facebook,

5. Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

6. Poniżej przedstawiamy sposób zmiany ustawień przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a) Chrome: link

b) Firefox: link

c) Safari: link

d) Internet Explorer: link


Wymiana i zwroty

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponieważ zawarłeś umowę na odległość, to możesz od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 31 dni od dnia zawarcia umowy. Termin 31 dni, w którym możesz odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy że wyślesz oświadczenie przed jego upływem. Wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musisz używać zwrotu „odstępuję od umowy”, ważne by z treści oświadczenia wynikało, iż zdecydowałeś się skorzystać z przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór oświadczenia w postaci "Formularzu zwrotu", możesz pobrać z naszej strony formularz_zwrotu.pdf .
Oświadczenie możesz wysłać na adres e-mail sklep@markobielawy.pl lub drogą pocztową, osobno lub razem z towarem na adres sklepu:
VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E 30-390 Kraków

Proszę pamiętać, że niezbędne jest dołączenie formularza zwrotu do paczki.
Całość prosimy odesłać do nas na adres:
VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E 30-390 Kraków

Odsyłając towar prosimy o zabezpieczenie towaru w trakcie pakowania w taki sposób, by nie uległ on uszkodzeniu w transporcie. Prosimy nie odsyłać produktów w kopertach. W przypadku odstąpienia przez Ciebie od niniejszej umowy jako zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Oznacza to że zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrot płatności następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji odnośnie prawa do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


WYMIANA TOWARU

Oczywiście - wymiana towaru na inny rozmiar, kolor lub nawet inny produkt jest możliwa. Warunkiem jest jednak, aby towar był zgodny z zawartą umową (był w stanie niezmienionym).

Jeżeli chcesz wymienić towar:

1. Złóż na naszej sklepowej stronie nowe zamówienie na nowe produkty.

WAŻNE: w polu „uwagi” wpisz słowo „Wymiana” oraz numer swojego poprzedniego zamówienia. Jeżeli tego nie zrobisz – zamówienie zostanie potraktowane jako zupełnie nowe, a nie jako wymiana!

Jako metodę płatności wybierz "przedpłata", a następnie "przelew bankowy". Nie opłacaj zamówienia. Po otrzymaniu przesyłki, pieniądze z poprzedniego zamówienia, zostaną przeniesione na poczet nowego.

2. Zalecamy pobranie oświadczenia z naszej strony formularz_wymiany.pdf , wydrukowanie go i czytelne wypełnienie drukowanymi literami (prosimy o podanie w nim numeru swojego nowego zamówienia)

3. Dołącz dowód sprzedaży (nie jest to wymagane)

4. Całość z dopiskiem „WYMIANA” prosimy odesłać do nas na adres:

VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

Odsyłając towar należy dbać o jego staranne zapakowanie. Prosimy nie odsyłać produktów w kopertach. W przypadku niestarannego zapakowania produktu lub dużego zaniedbania z Twojej strony, w skutek którego produkt ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu w transporcie wymiana może nie zostać przyjęta.
Towar odsyłasz do nas na swój. Koszty przesyłki towaru do Ciebie są naliczane zgodnie ze standardowymi kosztami wysyłki podanymi na naszych stronach. Koszty te nie podlegają promocyjnemu obniżeniu ze względu na wartość zamówienia.

Dopłaty (również gdy na wymianę zamówisz inne, droższe produkty) możesz dokonać za pobraniem przy odbiorze nowej przesyłki lub na nasze konto bankowe:

BRE Bank S.A. o/Łódź, wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801
VMP Group sp. z o.o.
ul. Zawiła 65E
30-390 Kraków

W tytule płatności podaj numer nowego zamówienia. Jeżeli wybierzesz wpłatę na konto, o kwocie dopłaty poinformujemy Cię e-mailem w momencie otrzymania przesyłki od Ciebie – po jej rozliczeniu.

Produkty na wymianę zaczynamy kompletować niezwłocznie po złożeniu przez Ciebie nowego zamówienia. Obowiązuje standardowy termin realizacji podany w opisie każdego produktu, jednakże nie wyślemy do Ciebie przesyłki zanim nie otrzymamy od Ciebie zwróconych produktów. Prosimy zatem o niezwłoczną wysyłkę zwrotu do nas!

W przypadku powstania nadpłaty przy wymianie (zamawiasz towary o mniejszej wartości niż towary zwracane), pieniądze pozostawiamy do Twojej dyspozycji – możesz otrzymać zwrot przelewem na wskazane przez Ciebie konto lub pozostawić kwotę na poczet kolejnych zamówień.

UWAGA! Nie należy odsyłać do nas towaru przesyłką pobraniową - taka nie zostanie przez nas odebrana!

REKLAMACJE TOWARU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna,
 • żądać wymiany towaru na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E 30-390 Kraków
 • w formie elektronicznej na adres: sklep@markobielawy.pl
 • telefonicznie pod numerem: 513 186 393

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego, preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: VMP Group sp. z o.o., ul. Zawiła 65E,30-390 Kraków.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jak również dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

2. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między przedsiębiorcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacja na temat zasad oraz trybu procedury mediacyjnej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3. Konsumenci mogą skorzystać z stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektorach Inspekcji Handlowej. Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług. Działalność stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. 2001, nr 113, poz. 1214).

4. Konsumenci mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Pomoc prawną dla Konsumentów świadczą również organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 oraz za pośrednictwem poczty e-mail: porady@dlakonsumentow.pl

5. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR umożliwia Konsumentom zgłaszanie sporów w związku z dokonywaniem zakupów online. Jednocześnie przypominamy, iż adres poczty elektronicznej VMP Group sp. z o.o. do kontaktu to: sklep@markobielawy.pl

6. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul Ujastek 1, 30 – 001 Kraków https://www.krakow.wiih.gov.pl

7. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy udzielający informacji Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich. Pomoc udzielana jest pod numerem 22 55 60 333 lub drogą elektroniczną: kontakt.adr@uokik.gov.pl


BŁĘDY Z NASZEJ STRONY

Mimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane poprawnie, może się zdarzyć, że popełnimy jakiś błąd (wszak każdy jest tylko człowiekiem). Oczywiście za wszelkie błędnie zrealizowane zamówienia odpowiadamy my - ponosimy wtedy wszelkie koszty przesyłki z tym związane (od Ciebie do nas oraz powrotnej przesyłki do Ciebie poprawnego zamówienia).


Koszt i termin dostawy

DOSTAWA


Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem następujących przewoźników:

- Poczty Polskiej,
- Firma kurierska DPD.

Wybór sposobu dostawy dokonywany jest w trakcie składania zamówienia. Wysyłka realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

Wszystkie przesyłki wysyłamy zazwyczaj w terminie podanym w opisie przedmiotu (termin określamy w dniach roboczych). Zakupy obejmujące kilka przedmiotów przesyłamy jedną paczką w momencie skompletowania zamówienia. W przypadku dużych różnic w dostępności przedmiotów (przykładowo jeden dostępny od ręki, drugi sprowadzany z zagranicy na zamówienie) wyjątkowo jedno zamówienie może zostać rozdzielone na więcej niż jedną przesyłkę. W takim przypadku klient koszty przesyłki ponosi jednokrotnie - kolejne przesyłki opłacane są przez nas.

Przesyłki Pocztą Polską wysyłane są jako przesyłki kurier48, co oznacza, że powinny do Ciebie w większości przypadków trafić w ciągu 2 dni roboczych od momentu nadania. W przypadku przesyłki kurierskiej DPD, otrzymasz ją zazwyczaj w następnym dniu roboczym po wysłaniu (max w dwa dni robocze). Kurierzy dostarczają przesyłki zazwyczaj od godziny 8.00 do 17.00, w większych miastach dostarczają także popołudniu i wieczorem. Pamiętaj, że jako adres wysyłki możesz podać adres swojego zakładu pracy - przesyłki kurierskie najłatwiej odbierać w firmach.

Uwaga: przesyłki nadajemy jedynie w dni robocze!

O całym procesie realizacji zamówienia aż po wysyłkę towaru jesteś na bieżąco informowana (-y) pocztą elektroniczną.

Koszty wysyłki uzależnione są od wybranego przewoźnika, metody płatności oraz wartości zamówienia.
Gwarantujemy darmową wysyłkę zamówienia o dowolnej wartości Pocztą Polską - odbiór w punkcie w przypadku przedpłaty na konto.

Uwaga! Możliwość osobistego odbioru w siedzibie firmy w Krakowie. W takim przypadku koszt wysyłki = 0zł!
 
Poniżej prezentujemy tabele kosztów przesyłki:Poczta Polska - przesyłka biznesowa (krajowa)
(Standardowa przesyłka pocztowa dostarczana przez listonosza pod
wskazany adres. Jeżeli listonosz Cię nie zastanie, pozostawi awizo, abyś mógł
odebrać przesyłkę na Poczcie. Dostawa trwa zazwyczaj kilka dni roboczych)

Wartość zamówienia

Przedpłata
(Przelew bankowy)

Przedpłata
(PayPal/PayU)

Płatne przy odbiorze

0,00zł - 199,99zł

gratis

11,50 zł

17,50 zł

200,00zł - więcej

gratis

gratis

17,50 zł

 

Firma kurierska DPD (przesyłka krajowa)
(dostawa w dni robocze, zazwyczaj w ciągu 48h od dnia nadania)

Wartość zamówienia

Przedpłata
(Przelew bankowy)

Przedpłata
(PayPal/PayU)

Płatne przy odbiorze

0,00zł - 199,99zł

13,50 zł

13,50 zł

17,50 zł

200,00zł - więcej

gratis

gratis

17,50 zł

 

Poczta Polska - zagraniczna paczka priorytetowa (w granicach Unii Europejskiej)
(dostawa w ciągu 10 dni roboczych)

Wartość zamówienia

Przedpłata
(Przelew bankowy)

Przedpłata
(PayPal/PayU)

Płatne przy odbiorze

0,00zł - 999,99zł

85,00 zł

85,00 zł

nie dotyczy

1000,00zł - więcej

gratis

gratis

nie dotyczy


Termin realizacji zamówienia
 

Termin dostawy – Poczta Polska
- przesyłka biznesowa „POCZTA48” dostarczana jest w ciągu deklarowanych 1 – 5 dni roboczych od dnia wydania ich przewoźnikowi.

Termin dostawy – Firma kurierska DPD
Gwarantowany termin dostawy wynosi 48 godzin (2 dni robocze) od dnia nadania. Dostawa jest realizowana tylko w dni robocze.
Firma DPD dostarcza przesyłki zazwyczaj w godzinach od 8.00 do 17.00, w większych miastach możliwa dostawa w godzinach popołudniowych jak i wieczornych.

Termin dostawy – Poczta Polska – przesyłka zagraniczna – (w granicach Unii Europejskiej)
Dostawa w ciągu 1 -10 dni roboczych od dnia wydania nadania przesyłki.

Termin dostawy - Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
Odbiór osobisty możliwy jest po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Zawiłej 65E od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z osobistym odbiorem Towaru.


PŁATNOŚCI

Sposób i termin zapłaty

Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 • płatność przy odbiorze – płatność uiszcza się listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki, lub w siedzibie firmy w przypadku odbioru osobistego,
 • przedpłata przelewem na konto bankowe,
 • internetowy system płatności PayPal (wygodne i bezpieczne płatności w Internecie realizowane bez ujawniania kontrahentom danych kart kredytowych),
 • karta płatnicza (PayU),
 •  szybkie płatności elektroniczne (PayU):
  -- MultiTransfer (MultiBank),
  -- Przelew 24 (WZBK),
  -- Pekao24Przelew - Bank Pekao,
  -- Płacę z Interligo,
  -- Płać z Nordea,
  -- Płać z PKO BP,
  -- Płać z BPH,
  -- Płać z ING,
  -- LUKAS e-przelew,
  -- Przelew z Polbank,
  -- Przelew z Millenium,
  -- Przelew z Kredyt Bank,
  -- Przelew z BEŻ,
  -- Przelew z Deutsche Bank,
  -- Przelew z Raiffeisen Bank,
  -- Przelew z Citibank,
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy,


Numer rachunku bankowego:
BRE Bank S.A. o/Łódź, wydział bankowości elektronicznej mBank
27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

Termin zapłaty – Poczta Polska (przesyłka krajowa)
- w przypadku wyboru płatności „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk Kuriera

Termin zapłaty – Firma kurierska DPD (przesyłka krajowa)
- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
- w przypadku płatności za pobraniem – płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk Kuriera

Termin zapłaty – Poczta Polska (w granicach Unii Europejskiej)
- w przypadku wyboru „przelew bankowy”, płatności należy dokonać w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

Termin zapłaty - Odbiór osobisty w siedzibie sprzedawcy
Towar można odebrać osobiście poprzez zaznaczenie takiej opcji przy składaniu zamówienia i po otrzymaniu powiadomienia w formie tekstowej SMS, że towar jest gotowy do odbioru.
Odbioru osobistego dokonuje się w punkcie odbioru w Krakowie, przy ul. Zawiła 65E.


Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym https://markobielawy.pl jest Spółka Marko Bis sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000585014, adres głównego miejsca wykonywania działalności (adres do doręczeń): ul. Piwna 31A, 99 – 300 Kutno, numer NIP: 123-130-39-42, numer REGON: 362655143.

2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym https://markobielawy.pl, prowadzona jest sprzedaż detaliczna jak i hurtowa. Sprzedawcą jest Piotr Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod Firmą Firma Handlowo Usługowa VMP, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres: ul. Zawiła 65E, 30 – 390 Kraków, numer NIP: 679-265-16-89, REGON: 120306223.

3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

Adres korespondencyjny (biuro, obsługa reklamacji, przyjmowanie zwrotów):

Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP

ul. Zawiła 65E, 30 – 390 Kraków

Poczta elektroniczna: sklep@markobielawy.pl

Kontakt telefoniczny:

Telefon kom.: 513 186 393 (Opłata wg stawki operatora)

Infolinia czynna: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

Konto bankowe:

BRE Bank S.A.: 27 1140 2004 0000 3102 4340 2801

 

4. Definicje pojęć:

a)     Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub z którą może być zawarta Umowa sprzedaży.

b)     Konsument zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

c)     Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień.

d)     Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem elektronicznym https://markobielawy.pl

e)     Sprzedawca/Usługodawca – Piotr Grochowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa VMP wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Zawiła 65E,             30 – 390 Kraków, NIP: 679-265-16-89, REGON: 120306223.

f)      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

5. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf (http://get.adobe.com.pl/pl/reader)

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, 1104), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), oraz inne właściwe przepisy.

§ 2 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

a)     możliwość zapoznania się z ofertą Sprzedawcy,

b)     rejestracja Konta i prowadzenie Konta Klienta,

c)     składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość,

d)     usługi dodatkowe: Formularz kontaktowy, Przypomnij hasło.

 

2. Usługa „Formularz kontaktowy” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców mających dostęp do Sklepu i umożliwia kontakt z Usługodawcą. Aby skorzystać z powyższej usługi należy kliknąć na zakładkę „Kontakt”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, wpisać treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij”. Usługa „Formularz kontaktowy” świadczona jest nieodpłatnie.

 

3. Usługa „Przypomnij hasło” dostępna jest dla wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali rejestracji Konta i umożliwia odzyskanie danych logowania w postaci ustanowienia nowego hasła. Aby skorzystać z powyższej usługi należy w zakładce „Zaloguj się”, kliknąć na przycisk „Zapomniałam/em hasła”, następnie należy wpisać adres e-mail/login podany podczas rejestracji Konta, na który zostanie wysłana wiadomość zawierająca nowe hasło oraz kliknąć na przycisk „Wyślij żądanie resetu hasła”. Na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja, iż na podany adres e-mail zostało wysłane nowe hasło. Usługa „Przypomnij hasło” świadczona jest nieodpłatnie.

 

§ 3 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania z usług Sklepu internetowego jest:

a)     posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Microsoft Windows 7, 8, 10, Vista, Linux,

b)     aktywne połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

c)     aktywne konto poczty elektronicznej,

d)     przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome,

e)     włączona obsługa apletu JavaScript, plików Cookies,

f)      minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

2. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej jak i załączników dostarczanych wraz z pocztą, niezbędne jest posiadanie:

a)     w przypadku poczty elektronicznej – aktywnego konta poczty elektronicznej,

b)     w przypadku załączników – programu obsługującego pliki danego typu w szczególności pdf, doc, docx, odt, txt, jpg.

 

3. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze Sklepu internetowego, zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. Usługodawca zwraca szczególną uwagę, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń w związku z korzystaniem z sieci Internet, Klient powinien stosować odpowiednie oprogramowanie w szczególności posiadać zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

 

5. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę Sklepu dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

§ 4 Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta wymaga dokonania rejestracji. W tym celu należy w zakładce „Zaloguj się” kliknąć na przycisk „Zarejestruj się”, następnie należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „Zarejestruj”.

2. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia procedury związanej z rejestracją Konta, należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w mailu. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.

 

3. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podawania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres: sklep@markobielawy.pl lub w formie pisemnej na adres: Piotr Grochowski Firma Handlowo Usługowa VMP, ul. Zawiła 65E, 30 – 390 Kraków. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że Strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.

 

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy:

a)     Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym oraz narusza postanowienia regulaminu,

b)     Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hackerska),

c)     nastąpi zamknięcie/likwidacja Sklepu internetowego.

5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta. Umowa wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.

§ 5 Składanie zamówień

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt oraz potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku, zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka poprzez zmniejszenie/zwiększenie lub usunięcie danego produktu. Następnie Klient może kontynuować zakupy klikając na przycisk „Kontynuuj zakupy” lub sfinalizować zakup klikając na przycisk „Zamawiam i płacę”.   

           

3. W kolejnym kroku, Klient podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia, do wyboru są następujące opcje:

a)     logowanie do Konta – wpisujemy login, hasło i klikamy na przycisk „Zaloguj się”.

b)     rejestracja Konta – klikamy na przycisk „Zarejestruj się”.

 

4. Następnie dokonujemy wyboru formy dostawy jak i formy płatności. W celu zakończenia procedury związanej ze składaniem zamówienia klikamy na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, po czym na stronie Sklepu zostaje wyświetlona informacja podsumowująca złożone zamówienie.

 

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikiem w formacie PDF w postaci niniejszego regulaminu.

 

§ 6 Ceny towarów

1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w